Nikolaos Gyzis (1 March 1842 – 4 January 1901)

Nikolaos Gyzis, Historia 1892.

Nikolaos Gyzis was one of the 
most famous Greek painters of the 19th century.

Nikolaos Gyzis, Behold the Bridegroom Arriving.

Nikolaos Gyzis, The Vow 1886.

Nikolaos Gyzis, After the Destruction of Psara 1896-1898.

Nikolaos Gyzis, Mourning at the Ranger's House 1880.

Nikolaos Gyzis, Archangel, Study for the Foundation of the Faith 
1894-1895.

Nikolaos Gyzis, Dance of the Nymphs.

Nikolaos Gyzis, Girl Washing by a River 1871.

Nikolaos Gyzis, Learning by Heart 1883.

Nikolaos Gyzis, Capuchin Monk.

Nikolaos Gyzis, Peek-a-Boo 1882.

Nikolaos Gyzis, Girl from Megara 1875-1878.

Nikolaos Gyzis, Old Man Wearing a Red Fez.

Nikolaos Gyzis, Joy 1883.

Nikolaos Gyzis, The Barber 1880.

Nikolaos Gyzis, The Spider 1884.

Nikolaos Gyzis, Grandfather and 
Grandson 1882.

Nikolaos Gyzis, Archangel 1894.

Post a Comment

0 Comments